3. dokumentace k územnímu řízení
V této velice obtížné fázi se připraví dokumentace nejen pro samotnou stavbu, ale i její přípojky, navazující komunikace a další objekty v okolí. Obvykle následuje velice složité a zdlouhavé projednávání se všemi dotčenými stranami, orgány státní správy a správci inženýrských sítí. Nezřídka se stane, že z tohoto projednávání vyplynou původně neočekávané změny projektu, které nebudou investorovi zcela vhod, jako změna výšky stavby, odstupy od hranice pozemku, parkoviště apod. Dále mohou jednotlivé orgány požadovat další podmiňující studie jako např. studii vlivu stavby na životní prostředí EIA, emisní posudky apod. Způsob projednávání bude také poněkud jiný v centru města, kde jsou před pozemkem až desítky inženýrských sítí a stavba zastíní úplně všechny sousedy, a jiný třeba na hranici chráněné krajinné oblasti nebo v památkové zóně. Konečným výsledkem této fáze projektu je získání pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby, a teprve od tohoto okamžiku si můžete být realizací svého záměru "téměř" jisti.